Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


VISINA SUPRUŽANSKOG IZDRŽAVANJA


Za visinu supružanskog izdržavanja princip ujednačavanja životnog standarda poverioca i dužnika nije rukovodni princip, kao što je to slučaj sa izdržavanjem deteta.


Iz obrazloženje:


"U pogledu žalbenog osporavanja visine izdržavanja za period nakon 30.04.2011. godine, odnosno počev od 01.05.2011. godine, prema oceni ovog suda, dosuđeni iznos od 20.000,00 dinara mesečno, odmeren je u skladu sa svim okolnostima konkretnog slučaja, kao i onima koje su se promenile nakon navedenog datuma, a koje se na strani tužilje D. manifestuju time da je ona postala lice bez imovine budući da joj je tuženi isplatio iznos od 9.620 evra na ime 1/3 njenog tekovinskog udela u porodičnoj kući u Lj., koji iznos je ona uložila u rešavanje stambenog pitanja, učestvujući u kupovini stana na sinovljevo ime, čime je i sebi obezbedila prostor za stanovanje, pošto se iz porodične kuće u Lj. iselila, nakon čega je do kupovine stana živela sa decom kao podstanar. U suprot tvrdnjama tuženog, tužilja nije bila dužna iskoristiti u svrhu sopstvenog izdržavanja novac dobijen po osnovu podele bračne tekovine budući da on po svojoj prirodi i svrsi nije izdržavanju namenjen, a tužilja ga je utrošila potpuno racionalno, u svrhu rešavanja stambenog pitanja. Sud je imao u vidu i okolnosti do kojih je došlo na strani tuženog, odnosno činjenicu da je od 30.04.2011. godine dao otkaz na poslu u Š. i vratio se u S., gde sada, po sopstvenom izboru, živi kao lice bez redovnih primanja bez obzira na to što je stekao uslov za ostvarenje prava na penziju, koju, prema sopstvenom nahođenju, ne želi da ostvari pre dostizanja više starosne granice da bi mu i primanja bila viša. Međutim, to je rezultat izbora samog tuženog, pa se ceni što on propušta da ostvari prihode koji bi mu po redovnom toku stvari pripadali, i teret koje odluke ne može da prevali na tužilju kao osobu koju ima obavezu da izdržava u skladu sa čl. 151. st. 1. Porodičnog zakona. Tuženi je sa promenom mesta stanovanja, imajući u vidu troškove koje je imao u Š. i činjenicu da sada živi u svojoj kući u Lj., ujedno smanjio svoje životne troškove, dok su troškovi koje snosi na ime doplate za razliku u smeštaju majke u starački dom postojali i ranije, pri čemu pravilno prvostepni sud nije prihvatio tvrdnje tuženog da njegova rođena sestra nema srestava da učestvuje u izdržavanju majke, budući da iste nije dokazao u smislu regulative čl. 223. ZPP.

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Diskriminacija – Organizovanje polaganja prijemnog ispita na mađarskom jeziku – Diskriminatorsko postupanje prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine – Usvajanje tužbenog zahteva u delu i preinačavanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 207/18 od 22.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Novom Sadu P. 371/17 od 20.10.2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Julijana Budinčević)


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Vanugovorna odgovornost – Odgovornost po osnovu krivice – Odgovornost države (član 172. stav 1. ZOO) – Nema odgovornosti države za deliktne radnje pojedinaca u društvu – Ishod krivične istrage (sam po sebi) i (ne)mogućnost kvalifikovanja rada državnog organa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 2391/18 od 14.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Staroj Pazovi P. 774/16 od 5.4.2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Dušica Salić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – UGOVOR O KREDITU – Dvostrani ugovori – Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i odredbom o promenljivoj kamatnoj stopi, sa založnim pravom-hipotekom kao obezbeđenjem potraživanja – Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti (član 133. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 343/18 od 01.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu P. 2307/2017 od 25. oktobra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bajić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – UGOVOR O KUPOPRODAJI – Konvalidacija ugovora – Isplata kupoprodajne cene (po neoverenom ugovoru o kupoprodaji motornog vozila) u celosti (i pred svedocima) i predaja vozila u državinu kupcu (sa saobraćajnom dozvolom i ključevima) – Ugovor izvršen u celini, ali ne ispunjava uslove propisane za registraciju vozila – Sticanje svojine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1749/18 od 28.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Loznici 7 P. 1359/16 od 20. februara 2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Radoslava Mađarov)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično preinačavanje rešenja o troškovima (sadržano u presudi) i odbijanje zahteva tužioca za isplatu zatezne kamate (na dosuđenu naknadu troškova postupka)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 316/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 266/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Mira Tubin Čanak)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično usvajanje žalbe tuženog i preinačavanje presude u delu dosuđene zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 318/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 146/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavapo sudija Borivoje Gajić)


Prikaži sve >>