Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - Broj 8/2018 - Sadržaj

SADRŽAJGODIŠNJI RASPORED POSLOVA SUDIJA U APELACIONOM SUDU
U NOVOM SADU ZA 2017. GODINU, SA IZMENAMA ........

7SUDSKA PRAKSA


Pravna pitanja razmatrana na zajedničkim sastancima apelacionih sudova

sa teritorija Republike Srbije na kojima je prisustvovao Vrhovni kasacioni sud

a o kojima je postignuto ili nije postignuto usaglašeno mišljenje ........

27

 - Usaglašena i neusaglašena pitanja apelacija


   - Kragujevac 2017. ........

27

   - Beograd 2017. ........

29

   - Novi Sad 2017. ........

30

   - Niš 2017. ........

34SUDSKA PRAKSA - GRAĐANSKO PRAVO - SentencePARNIČNI POSTUPAK


1. Dejstvo odluke Ustavnog suda kao razloga za ponavljanje parničnog postupka........

41

2. Alternativno ovlašćenje tuženog........

42

3. Prorogacija nadležnosti domaćeg suda........

45

4. Pravni interes za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja........

46REHABILITACIJA I REHABILITACIONO OBEŠTEĆENJE


1. Istražno načelo u postupku rehabilitacije........

48

2. Aktivna legitimacija u sporu za rehabilitaciono obeštećenje........

49

3. Nepostojanje uslova za rehabilitaciju........

51

4. Povreda prava na prigovor savesti kao osnov za rehabilitaciju........

55

5. Rehabilitaciono obeštećenje........

57

6. Sporazum o rehabilitacionom obeštećenju........

59NASLEDNO PRAVO


1. Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju........

61

2. Naknada za dato izdržavanje po ugovoru o doživotnom izdržavanju........

62

3. Mogućnost isticanja naslednopravnog zahteva po Zakonu o nasleđivanju........

66PORODIČNO PRAVO


1. Poništaj braka zbog zablude........

68

2. Samostalno vršenje roditeljskog prava na osnovu zakona........

70

3. Visina izdržavanja........

71STVARNO PRAVO


1. Prestanak stvarne službenosti........

73

2. Pravo doživotnog plodouživanja i pravo stanovanja........

78

3. Načelo restrikcije u vršenju stvarne službenosti........

80

4. Zajednička imovina članova porodične zajednice........

81

5. Saglasnost jednog bračnog druga za raspolaganje zajedničkom imovinom od strane drugog........

82

6. Izostanak nauze ugovora o posredovanju........

84

7. Zadružna svojina........

85


OBLIGACIONO PRAVO


1. Zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini........

88

2. Naknada za deeksproprisanu nepokretnost........

90

3. Zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na kome postoje objekti u svojini trećih lica........

93

4. Adekvatna uzročnost kao uslov za naknadu štete........

95

5. Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode........

96

6. Subjektivna odgovornost škole........

98

7. Primena privilegovanog roka zastarelosti kod ratne štete........

100

8. Ništavost odredaba ugovora o kreditu o promenljivoj kamatnoj stopi........

102

9. Obračun kamate po ugovoru o kreditu........

104

10. Pravni instituti naloga kod ugovora o poklonu i pobude za zaključenje ugovora o poklonu........

105RADNO PRAVO


1. Prestanak radnog odnosa usled ukidanja poslova na kojima je zaposleni
bio raspoređen poništenim aneksom........

108

2. Konkretizacija prava na naknadu troškova za ishranu u toku rada
i za regres za korišćenje godišnjeg odmora........

109

3. Radni odnos – određeno i neodređeno vreme........

112

4. Otkaz ugovora o radu osoba sa invaliditetom........

112

5. Uslovi za utvrđenje postojanja radnog odnosa na neodređeno vreme ........

115SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO - SentencePROCESNO PRAVO


1. Načelo ne bis in idem........

121

2. Objektivni identitet optužbe........

122

3. Bitne povrede odredaba krivičnog postupka (član 438. st. 1. tač. 11. ZKP
i član 438. st. 2. tač. 2. ZKP) ........

122

4. Rok za dopunu žalbe........

124MATERIJALNO PRAVO


1. Značaj proizvedene količine za postojanje krivičnog dela iz čl. 246. st. 1. KZ........

125

2. Umišljaj kod krivičnog dela iz člana 234. KZ........

126

3. Obeležje krivičnog dela iz člana 126. st. 1. KZ........

127

4. Nedozvoljeno nošenje oružja (član 348. st. 4. KZ) ........

128

5. Nasilje u porodici (član 194. st. 3. KZ) ........

129PRIKAZI


1. Lišenje roditeljskog prava kroz domaće propise i praksu VKS i ESLjP presuda Kutzner protiv Nemačke
- Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad........

135

2. Mere zaštite od nasilja u porodici u porodičnom pravu
- Mirna Popov Ružičić, sudijski pomoćnik........

151

3. Pitanje izvršenja mere iz čl. 208. ZKP
- v.f. predsednika Višeg suda u Šapcu, Miroslav Alimpić ........

156(Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Diskriminacija – Organizovanje polaganja prijemnog ispita na mađarskom jeziku – Diskriminatorsko postupanje prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine – Usvajanje tužbenog zahteva u delu i preinačavanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 207/18 od 22.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Novom Sadu P. 371/17 od 20.10.2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Julijana Budinčević)


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Vanugovorna odgovornost – Odgovornost po osnovu krivice – Odgovornost države (član 172. stav 1. ZOO) – Nema odgovornosti države za deliktne radnje pojedinaca u društvu – Ishod krivične istrage (sam po sebi) i (ne)mogućnost kvalifikovanja rada državnog organa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 2391/18 od 14.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Staroj Pazovi P. 774/16 od 5.4.2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Dušica Salić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – UGOVOR O KREDITU – Dvostrani ugovori – Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i odredbom o promenljivoj kamatnoj stopi, sa založnim pravom-hipotekom kao obezbeđenjem potraživanja – Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti (član 133. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 343/18 od 01.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu P. 2307/2017 od 25. oktobra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bajić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – UGOVOR O KUPOPRODAJI – Konvalidacija ugovora – Isplata kupoprodajne cene (po neoverenom ugovoru o kupoprodaji motornog vozila) u celosti (i pred svedocima) i predaja vozila u državinu kupcu (sa saobraćajnom dozvolom i ključevima) – Ugovor izvršen u celini, ali ne ispunjava uslove propisane za registraciju vozila – Sticanje svojine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1749/18 od 28.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Loznici 7 P. 1359/16 od 20. februara 2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Radoslava Mađarov)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično preinačavanje rešenja o troškovima (sadržano u presudi) i odbijanje zahteva tužioca za isplatu zatezne kamate (na dosuđenu naknadu troškova postupka)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 316/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 266/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Mira Tubin Čanak)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično usvajanje žalbe tuženog i preinačavanje presude u delu dosuđene zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 318/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 146/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavapo sudija Borivoje Gajić)


Prikaži sve >>