Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - broj 1/2018 - Sadržaj
SADRŽAJGodišnji raspored poslova Apelacionog suda u Kragujevcu
za 2018. godinu (prečišćen tekst) ........

7KRIVIČNO PRAVO
Ljubinko Ćetenović

       Krivična dela protiv privrede........

23Olivera Bojović

       Unakrsno ispitivanje – dosadašnja iskustva u praksi sudova........

36Aleksandar Blanuša

       Produženje pritvora rešenjem drugostepenog suda (čl. 458 st. 4 ZKP),
       predlog za izmenu sudske prakse........

48Milevka Milenković

       Otkrivanje lica od koga učinilac nabavlja opojnu drogu
       (neke dileme u praktičnoj primeni člana 246. stav 5. i člana 246a
       stav 2. Krivičnog zakonika) ........

58PRAVNI STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODGOVORI

NA SPORNA PRAVNA PITANJA........

78ZAKLJUČCI sa zajedničkog radnog sastanka krivičnih odeljenja Vrhovnog
kasacionog uda i apelacionih sudova Republike Srbije održanog u cilju ujednačavanja sudske prakse (Beograd, 6.7.2017. godine) ........

78SPORNA PRAVNA PITANJA Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu razmatrana na sednici održanoj dana 11.10.2017. godine,
dostavljena od strane osnovnih i viših sudova sa područja
ovog apelacionog suda ........

82ZAKLJUČCI usvojeni u cilju ujednačavanja sudske prakse na zajedničkom
radnom sastanku predstavnika krivičnih odeljenja Vrhovnog
kasacionog suda i apelacionih sudova Republike Srbije
(Kragujevac, 12.12.2017. godine) ........

85SPORNA PRAVNA PITANJA Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu razmatrana na sednici održanoj dana 21.2.2018. godine,
dostavljena od strane osnovnih i viših sudova sa područja
ovog apelacionog suda ........

89ZAKLJUČCI sa zajedničkog radnog sastanka krivičnih odeljenja Vrhovnog
kasacionog suda i apelacionih sudova Republike Srbije,
održanog u cilju ujednačavanja sudske prakse
(Novi Sad, 30.3.2018. godine) ........

96SUDSKA PRAKSA
Sentence iz odluka sudova ........

101Materijalno pravo ........

101-        Izricanje krivične sankcije u situaciji kada je krivično gonjenje
preuzeto od strane države ........

101-        Posredni dokazi ........

103-        Povreda Krivičnog zakona ........

104-        Krivično delo zlostavljanje i mučenje (čl. 137. KZ) ........

105-        Krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet
oružja i eksplozivnih materija (čl. 348. st. 4. u vezi st. 1. KZ) ........

107-        Izricanje vaspitnih mera (čl. 41) ........

109-        Oružje za ličnu bezbednost (čl. 3. tač. 1) ........

110-        Krivično delo ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti (čl. 23. st. 1) ........

111Procesno pravo ........

114-        Potvrđivanje optužnice ........

114-        Nemogućnost izmene optužnice nakon nastupanja apsolutne
zastarelosti krivičnog gonjenja........

115-        Izmena optužnice nakon dopune istrage........

117-        Pravni interes žalbe u korist okrivljenog ........

118-        Odustanak javnog tužioca od optužbe (čl. 49) ........

120-        Prigovor oštećenog (čl. 51. ZKP) ........

121-        Povraćaj u pređašnje stanje oštećenog kao tužioca zbog propuštanja
roka za podnošenje vanrednog pravnog leka........

122-        Zakletva svedoka (čl. 96. ZKP) ........

124-        Otmica radi prinude........

125-        Mera zabrane napuštanja stana........

126-        Imovinskopravni zahtev (čl. 252. st. 1. ZKP) ........

128-        Okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje
(čl. 338. st. 1. tač. 2. ZKP) ........

129-        Nemogućnost podnošenja privatne tužbe nakon odbacivanja krivične prijave
za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti........

131-        Bitna povreda odredaba krivičnog postupka (čl. 438. st. 2. tač. 2. ZKP) ........

132-        Član 450. stav 5. Zakonika o krivičnom postupku........

133-        Izricanje jedinstvene kazne (čl. 552. ZKP) ........

135-        Uslovni otpust (čl. 563. ZKP) ........

137


GRAĐANSKO PRAVO
Izvod iz zapisnika sa zajedničkog sastanka građanskih odeljenja viših sudova
sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu, radi ujednačavanja
sudske prakse u građanskoj materiji održanog dana 17.11.2017. godine
u Višem sudu u Požarevcu ........

141SUDSKA PRAKSA


       


Sentence iz odluka sudova........

148Parnični postupak ........

148-        Bitna povreda odredbe parničnog postupka (čl. 374. st. 2. tač. 7. ZPP) ........

148Obligaciono pravo ........

150-        Izvođenje dokaza veštačenjem (čl. 257. ZPP) ........

150-        Usmeni ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i kapara
(čl. 80. u vezi čl. 104. ZOO) ........

151-        Pobuda iz koje je ugovor zaključen, utiče na punovažnost ugovora
ukoliko je zbog nedopuštene pobude osnov ugovorne obaveze
nedopušten (čl. 52. i 53. st. 2. ZOO) ........

153Stvarno pravo ........

154-        Savesnost kao bitan elemenat za sticanje prava svojine
na nepokretnostima (čl. 33. ZOSPO i čl. 60. ZDPK) ........

154-        Povreda prava preče kupovine (čl. 10. Zakona o prometu nepokretnosti) ........

155-        Načelo specijalnosti založnog prava
(čl. 14. Zakona o zemljišnim knjigama) ........

159-        Fiktivan pravni posao i sticanja prava svojine održajem........

162-        Pravila za utvrđivanje jačeg prava za sticanje prava svojine
na nepokretnostima u slučaju višestruke prodaje ........

163-        Zaštita prava na suđenje u razumnom roku zahtev
za pravično zadovoljenje........

167-        Odlučivanje o prigovoru bez ispitnog postupka........

169-        Prigovor za ubrzavanje postupka........

170Radno pravo ........

172Prilog za diskusiju


Naknada štete zbog nevraćanja na rad, čl. 191. Zakona o radu
(tzv. Paušalna naknada štete) ........

172Sentence iz odluka sudova ........

176-        Praćenje probnog rada (čl. 36. ZOR) ........

176-        Obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad (čl. 103. st. 1. ZOR) ........

177-        Pravo zaposlenog na uvećanu zaradu po osnovu vremena
provedenog na radu (čl. 108. st. 4. ZOR) ........

178-        Pravo zaposlenog na naknadu troškova za vreme provedeno
na službenom putu u inostranstvu (čl. 118. tač. 3.
u vezi čl. 108. st. 1. tač. 1. ZOR) ........

179-        Primena kriterijuma u postupku izmene ugovorenih uslova rada
(čl. 171. i 172. ZOR) ........

180-        Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze (čl. 179. tač. 2. ZOR) ........

182-        Računanje roka zastarelosti (čl. 184. ZOR) ........

184-        Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu (čl. 187. ZOR) ........

185-        Poništaj nezakonitog otkaza i reintegracija zaposlenog
(čl. 191. st. 1. ZOR) ........

187-        Zaštita prava iz radnog odnosa podnošenjem tužbe za utvrđenje
iz člana 194. ZPP (čl. 195. ZOR) ........

188-        Utvrđenje zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme
(čl. 197. i 32. ZOR) ........

190-        Dospelost novčane naknade za lica na stručnom osposobljavanju
i usavršavanju (čl. 201. ZOR i čl. 324. st. 2. ZOO) ........

191-        Opšti uslovi za naknadu materijalne štete u slučaju nezakonitog
prestanka radnog odnosa........

192-        Međusobni odnos dva rešenja kojima je zaposlenom otkazan
isti ugovor o radu i njihov uticaj na zakonitost odluke
o prestanku radnog odnosa........

194-        Nezakonitost rešenja kojim je zaposlenom u organima jedince lokalne samouprave utvrđen status neraspoređenog lica i prestao radni odnos ........

196-        Umanjenje neto prihoda lica u javnom sektoru........

197-        Ponavljanje postupka (čl. 422. tač. 11. ZPP) ........

199-        Radnje koje sud može da preduzima za vreme trajanja prekida postupka........

201-        Pravo na jubilarnu nagrdu i neretroaktivnost dejstva opšteg akta
(čl. 120. tač. 1 ZOR i čl. 71. Kolektivnog ugovora ustanove) ........

203-        Odgovor za obaveze privatizovanog društvenog preduzeća ........

205-        Obustava stečaja usled usvajanja unapred pripremljenog plana
reorganizacije (čl. 160. st. 4.  i čl. 73. st. 2 Zakona o stečaju) ........

206Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

KRIVIČNI POSTUPAK – PRITVOR – Određivanje pritvora bez navođenja zakonskog osnova – Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici, Kv 104/20, od 14.09.2020. i Rešenje Višeg suda, u Čačku Kž 67/20, od 29.09.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Produženje pritvora – Skraćeni krivični postupak (čl. 495-520 ZKP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku, K 189/20, od 08.09.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 59/20, od 15.09.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – USLOVNA OSUDA – Opoziv uslovne osude i produženje roka za ispunjenje obaveze

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 416/19, od 06.07.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 115/20, od 24.09.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Zastarelost izvršenja novčane kazne – Zahtev za utvrđivanje zastarelosti izvršenja novčane kazne – Sadržaj zahteva

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku, Kv 244/20, od 28.08.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 56/20, od 10.09.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo nasilničko ponašanje (član 344. stav 1. KZ) i odnos sa krivičnim delom laka telesna povreda (član 122. stav 1. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu, K 253/17, od 29.05.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 113/20, od 18.09.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo nedavanje izdržavanja (član 195. stav 1 . KZ) – Bitni elementi dela – Iznos ne predstavlja bitan element krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 118/20, od 19.06.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 110/20, od 17.09.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. KZ i konstrukcija produženog krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Užicu, K 179/20, od 23.06.2020. i Presuda Višeg suda u Užicu, Kž 120/20, od 02.09.2020)


Prikaži sve >>