Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


ODGOVORI - GRAĐANSKOG ODELJENJA Apelacionog suda u Beogradu - VANPARNIČNI POSTUPAK – NAKNADA ZA ODUZETO ZEMLJIŠTE (shodno - Za­ko­nu o na­či­nu i uslo­vi­ma pri­zna­va­nja pra­va i vra­ća­nju ze­mlji­šta ko­je je pre­šlo u dru­štve­nu svo­ji­nu po osno­vu po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šnog fon­da i kon­fi­ska­ci­jom zbog ne­iz­vr­še­nih oba­ve­za iz oba­ve­znog ot­ku­pa po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da) - PLAĆANJE DOSUĐENOG IZNOSA I KAMATE (način, rokovi dospelosti ...) – MOGUĆNOST UČEŠĆA SUPSIDIJARNIH DUŽNIKA (Opštine i Republike) U POSTUPKU


- Pi­ta­nje:


Čla­nom 12.b Za­ko­na o na­či­nu i uslo­vi­ma pri­zna­va­nja pra­va i vra­ća­nju ze­mlji­šta ko­je je pre­šlo u dru­štve­nu svo­ji­nu po