Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


БИЛТЕН ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА - Број 1/2018 - СадржајСАДРЖАЈ


I ОПШТА СЕДНИЦА


- Анализа радног текста Амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије........

11

II КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


Сентенце утврђене на седници одељења ........

27

1. Процесно право


- Трошкови кривичног поступка........

29

- Понављање кривичног поступка и примена блажег закона........

30

2. Материјално право


- Повреда кривичног закона........

32

- Застарелост кривичног гоњења у поступку према малолетнику........

34

- Рачунање времена застарелости извршења јединствене казне изречене у поступку за изрицање јединствене казне........

36

- Правни континуитет кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица........

38

III ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ


Правна схватања и закључци Грађанског одељења


1. Правни ставови........

45

I Правни ставови........

45

II Правни став........

54

III Правни став........

58

2. Правни закључци........

67

- Уредност предлога за извршење (члан 59. у вези члана 47. ЗИО) ........

67

- Надлежност суда у вези са породичним односима........

68


Сентенце из грађанске материје утврђене на седници одељења


1. Процесно правопарнични поступак


- Сукоб надлежности........

73

- Конвалидација предлога за понављање поступка поднетог од неовлашћеног лица........

74

- Заступање Министарства одбране и Војске Србије........

76

- Уредност електронског документа........

79

- Благовременост препоручене пошиљке........

81

- Оцена благовремености поднесака адвоката у штрајку........

82

- Дозвољеност ревизије против налога за повратак малолетног детета........

84

- Понављање поступка због измењене праксе ВКС........

85

- Утицај и врсте одлуке на понављање поступка........

87

2. Облигационо право


- Ништавост уговора закључених без сагласности Агенције за приватизацију........

89

- Солидарна одговорност за пружене адвокатске услуге........

95

- Накнада штете у виду ренте........

96

- Екстрадициони притвор и право на накнаду нематеријалне штете........

98

- Одговорност здравствене установе за медицинску штету........

102

- Право на исплату уговорене казне након раскида уговора........

105

- Право незапослених лица на накнаду штете........

109

- Одговорност даваоца стана за штету причињену трећим лицима........

113

- Застарелост закупнине........

116

- Тужба због стицања без основа и посебан рок застарелости........

118

- Одређеност имовинско-правног захтева и прекид застарелости........

119

- Прекид застарелости подношењем имовинско-правног захтева у кривичном поступку........

121

3. Радно право


- Основица за обрачун увећане зараде........

124

- Отказ уговора о раду због непоштовања радне дисциплине........

126

- Напуштање места пребивалишта за време привремене спречености за рад запосленог........

127

- Неостваривање резултата рада као разлог за отказ........

129

- Незаконит отказ уговора о раду због повреде радне обавезе........

131

- Незаконитост отказа уговора о раду због престанка потребе за радом услед организационих промена........

132

- Разрешење директора установе........

133

- Отказ уговора о раду због смањеног обима посла на систематизованом радном месту........

136

- Право запосленог на делотворни правни лек против решења о отказу уговора о раду........

137

- Промена радно-правног статуса запосленог са пристанком........

139

- Права запосленог који због незаконитог отказа не захтева реинтеграцију........

141

- Правне последице супротне одлуке суда и органа управе........

143

4. Привредно право


- Остварење права на откуп акција у започетом поступку преузимања........

146

- Побијање правног посла из кога је дугована корист исплаћена трећем лицу........

149

- Губитак права на пребијање потраживања у поступку стечаја........

151

5. Стварно право


- Предмет хипотеке........

155

6. Наследно право


- Раскид уговора о доживотном издржавању због трајно поремећених односа........

157

7. Извршни поступак


- Побијање решења у поступку извршења........

159

8. Забрана дискриминације


- Правне последице поступања кривичних судова........

160

9. Управно право


- Надлежност суда у предмету искључења из чланства удружења пензионера........

163

- Надлежност суда у предметима заштите у вези са узбуњивањем........

164

- Изрицање мере због повреде кодекса професионалне етике........

165

- Информација од јавног значаја........

165

- Одговорност извозника приликом увоза робе са преференцијалним пореклом........

166

- Примена блажег прописа........

169

IV СУДСКА ПРАКСА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА


Апелациони суд у Нишу


- Прекорачење нужне одбране ........

175

- Покушај извршења кривичног дела........

177

- Условни отпуст........

178

- Пасивни субјект кривичног дела обљуба над немоћним лицем........

179

- Кривично дело насиље у породици........

182

- Разлика између кривичног дела изнуда и кривичног дела принуда........

183

- Провокација на вршење кривичних дела и доказни значај тако прикупљених доказа........

185

- Ометање овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности........

186

- Уручење оптужнице браниоцу........

188

- Дозвољеност жалбе изјављене на пресуду донету по споразуму о признању кривичног дела закљученог између оптуженог и његовог браниоца, са једне стране и јавног тужиоца, са друге стране........

188

- Утицај привремене сметње извршиоца из члана 416. став 1. тачка 3. ЗКП на ток кривичног поступка који се води против помагача у извршењу истог кривичног дела ........

190

- Преиначење пресуде по службеној дужности у погледу одлуке о казни у вези са повредом кривичног закона........

191

- Повреда закона на штету малолетника........

192

- Понављање кривичног поступка осуђеном у одсуству........

193

- Надлежност суда за одлучивање по приговору изјављеном против решења јавног извршитеља........

195

- Прекорачење тужбеног захтева ........

196

- Рента због изгубљеног издржавања........

198

- Накнада штете и презумпција невиности........

199

- Накнада штете због неоснованог лишења слободе........

200

- Исељење из непокретностипредмет плодоуживања........

202

- Вршилац дужности директора........

203

- Накнада штете због незаконитог отказа........

206

- Пасивна легитимација у спору за накнаду штете због престанка радног односа на основу незаконите одлуке о разрешењу........

208

- Последице незаконитог отказа........

210

Апелациони суд у Крагујевцу


- Војно правобранилаштво као заступник Републике Србије........

212

- Рад запосленог са непуним радним временом и право на јубиларну награду........

213

- Право државног службеника на додатак на основну плату по основу времена проведеног у радном односу........

214

Привредни апелациони суд


- Надлежност за спровођење привремене мере забране располагања........

216

- Постављање привременог заступника извршном дужнику

216

- Решење о извршењу на основу веродостојне исправе као извршна исправа........

218

- Разрешење стечајног управника........

219

- Дозвољеност тужбе за утврђење оспореног потраживања разлучног повериоца........

220

- Последице продаје стечајног дужника као правног лица........

222

- Испуњеност услова за извршење на основу извршне исправе којом је утврђено излучно право........

224

- Потпуност предлога за извршење........

224

- Правни интерес за подношење тужбе за побијање правне радње располагања имовином дужника предузете у току извршног поступка........

225

Прекршајни апелациони суд


Правна схватања и мишљења


- правна схватања и мишљења трећа седница 30.11.2017. ........

227

- правна схватања и мишљења прва седница 12.5.2017. ........

230

V ОГЛЕДИ


Катарина Манојловић, Правно дејство касаторних одлука Уставног суда и начин отклањања штетних последица неуставности и незаконитости општих аката........

237

љубица Милутиновић, Мишљење детета као критеријум за утврђивање најбољег интереса детета........

252

Бранислава Апостоловић, Имовина супружника........

283

VI ПРИКАЗ


Саво Ђурђић, Вера Софреновић, љубинка Марковић, Нацрт Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступкуосврт на коментаре, сугестије и предлоге судија и тужилаца за малолетнике, као и других учесника, изнете у јавној расправи........

313
Из Билтена Врховног касационог суда, број 1/2018, Интермекс, Београд


 

Dnevna ažurnost

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Dokazna snaga strane sudske odluke – Odluka Trgovačkog suda u Zagrebu kao dokaz (javna isprava koju je u propisanom obliku izdao nadležni državni organ) – član 86. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, član 239. ZPP

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Prev 213/2020 od 8.10.2020. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Mesna nadležnost – Sporazum o mesnoj nadležnosti za sporove koji nastanu iz ugovora o kreditu – Podnošenje tužbe sudu koji nije ugovoren (po sporazumu) i nemogučnost suda da se oglasi nenadležnim po službenoj dužnosti (bez prigovora tuženog)

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 392/2020 od 1.10.2020. godine, utvrđene na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Ogranak stranog pravnog lica kao stranka u postupku (radi poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu)

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 2142/2021 od 17.10.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Stvarna nadležnost suda (po tužbi za poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa zaposlenog koji nije svešteno lice protiv tužene Srpske pravoslavne crkve) – Građansko-pravni spor iz radnog odnosa (u smislu člana 1. ZPP) – Zakon o crkvama i verskim zajednicama, Zakon o radu, ZPP

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1916/2020 od 3.6.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Teret dokazivanja visine štete – Pravnosnažna krivična presuda za krivično delo (kojim je i prouzrokovana šteta) i u čijojoj je izreci sadržan iznos štete

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 3489/2019 od 17.6.2020. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


KRIVIČNI POSTUPAK – Ponavljanje krivičnog postupka zbog novog dokaza

(Rešenje Višeg suda u Valjevu, Kž2. 34/21, od 28.04.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Presuđena stvar u krivičnom postupku - član 4. stav 1. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 315/20 od 17.05.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž br 152/21 od 08.09.2021. godine)


KRIVIČNI POSTUPAK – Privatna krivična tužba – Podnošenje privatne krivične tužbe u zakonskom roku – član 65. st. 2. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Užicu Kbr. 223/21 od 02.07.2021. i presuda Višeg suda u Užicu Kž br. 146/21 od 07.09.2021. godine)


KRIVIČNI POSTUPAK – Produženje pritvora

(Rešenje Višeg suda u Somobru, Kž. 2 32/21, od 05.02.2021)


Prikaži sve >>