Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 4/2019 - Sadržaj
САДРЖАЈИНИЦИЈАТИВА ОПШТЕ СЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ ........

9

I КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. Кривични поступак


1. Посебно решење о висини трошкова и рок из члана 262. став 2. ЗКП ........

21

2. Трошкови кривичног поступка ........

23

3. Повреда одредаба Кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 1) ЗКП – незаконит доказ  ........

24

4. Наредба за издавање потернице – члан 598. став 1. ЗКП ........

26

2. Кривично материјално право


1. Битна обележја кривичног дела прогањање из члана 138а став 1. тачка 1. КЗ  ........

27

2. Рок застарелости извршења казне  ........

29

3. Посебан облик кривичног дела насиље у породици – члан 194. став 5. КЗ ........

30

4. Кривично гоњење за кривично дело из члана 348. став 1. КЗ ........

32

II  ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Правни ставови


1. Надлежност суда за одлучивање о захтеву за уплату доприноса за социјално осигурање  ........

39

2. Остваривање права запослених на накнаду за исхрану и регрес за годишњи одмор у установама у области физичке културе  ........

54

3. Право на увећање плате запослених у посебним организационим јединицама Министарства унутрашњих послова надлежним за сузбијање организованог криминала и откривање ратног злочина  ........

58

4. Добровољно пензијско осигурање  ........

66

5. Наплата комуналних услуга  ........

74

6. Промена избора о начину спровођења извршења започетог код суда и наставак даљег спровођења извршења од стране (јавног) извршитеља ........

79

7. Грађанскоправна и дисциплинска одговорност (јавног) извршитеља и надлежност суда по захтеву за накнаду штете  ........

82

8. Допуна правног става о дозвољености ревизије у имовинскоправним споровима у којима се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу ........

86

Правни закључци


1. Одговорност Републике Србије за накнаду материјалне штете настале због неизвршавања правноснажних судских одлука  ........

89

2. Забранa двоструког укидања решења у парничном и ванпарничном поступку ........

97

3. Извршење према Републици Србији по члану 300. Закона о извршењу и обезбеђењу (директни и индиректни корисници буџета) ........

99

4. Уступањe извршних предмета јавним извршитељима за поступање по решењима о извршењу судова који су престали са радом ........

103

1. ПРОЦЕСНО ПРАВО

1. Судски имунитет стране државе  ........

107

2. Заснивање стварне надлежности према тржишној вредности некретнине ........

109

3. Заступање странке у поступку заштите права на суђење у разумном року ........

111

4. Уредност жалбе  ........

112

5. Дозвољеност ревизије у поступку солемнизације приватне исправе ........

113

6. Надлежност Привредног суда у ванпарничним поступцима  ........

114

7. Забрана двоструког укидања решења у ванпарничном поступку ........

117

8. (Не)надлежност суда за одлучивање о приговору на решење јавног извршитеља о наплати судске таксе  ........

118

9. Одређивање месне надлежности након промене пребивалишта извршног дужника  ........

120

10. Оспоравање чињеничног стања позивањем на правноснажне пресуде истог суда  ........

122

11. Стицање права на правично задовољење због повреде права на суђење у разумном року  ........

124

12. (Не)могућност заснивања арбитражног решавања спора  ........


125

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

Облигационо право

1. Трошкови записника о оштећењу возила сачињеног пре покретања парничног поступка  ........

131

2. Судска надлежност за одлучивање о захтеву за постављање акустичне баријере ради отклањања прекомерне буке  ........

134

3. Одговорност државе за неправилан рад министарства  ........

136

4. Накнада нематеријалне штете рехабилитованом лицу  ........

139

5. Тужба због неоснованог обогаћења  ........

143

6. Утврђивање имовинске користи стечене неовлашћеним коришћењем пољопривредног земљишта у државној својини  ........

146

7. Правно дејство отпуштања дуга учињеног планом реорганизације једном од јемаца  ........

148

8. Правна природа и рачунање рока за опозив уговора о поклону ........

151

Стварно право

1. Заштита права коришћења титулара са подручја бивших република СФРЈ на ствари у друштвеној својини  ........

157

2. Последице грађења објекта на туђем земљишту  ........

158

3. Заснивање хипотеке на непокретности у заједничкој својини ........

160

4. Повећање износа потраживања обезбеђеног залогом на уделу ........

164

Породично право

1. Делимично лишење родитељског права ........

166

Радно право

1. Накнада трошкова исхране и смештаја на службеном путовању ........

168

2. Примена оцена резултата рада запослених датих пре објављивања програма за решавање вишка запослених ........

170

3. Примена начела легалитета код отказа уговора о раду ........

173

4. Застарелост вођења дисциплинског поступка ........

175

5. Примена начела забране дискриминације у поступку утврђивања вишка запослених  ........

177

6. Отказ уговора о раду запосленом као мера усвојеног плана реорганизације ........

180

Привредно право

1. Пуноважност одобрења за закључење правног посла којим се искључује повреда сукоба интереса ........

182

2. Утврђивање вредности акција  ........

184

3. Правно дејство ванпарничног решења о висини откупне цене акција ........

186

4. Могућност принудног откупа преференцијалних акција ........

191

5. Изузимање од обавезе јавног објављивања понуде за преузимање ........

195

6. Заштита жига ........

196

Стечајно право

1. Недозвољеност тужбе за утврђивање ништавости уговора о продаји стечајног дужника као правног лица ........

199

2. Подела имовине правне заједнице у стечајном поступку ........

201

3. Сврставање потраживања субординираних поверилаца ........

204

4. Побијање правног посла због непосредног оштећења поверилаца ........

205

Управно право

1. Дозвољеност захтева за преиспитивање решења о одлагању извршења управног акта ........

208

2. Правноснажност решења о изреченој дисциплинској мери трајне забране обављања делатности јавног извршитеља ........

210

3. Престанак делатности јавног извршитеља због навршења радног века ........

211

4. Радно искуство у струци као услов за именовање судског вештака ........

212

5. Понављање поступка давања сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ........

213

6. Примена начела формалности у поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ........

214

III  ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

1. Вања Родић, виши саветник за европске интеграције и међународне пројекте у Врховном касационом суду
Избор из новије праксе Европског суда за људска права у односу на Републику Србију ........

219

IV ОГЛЕДИ

1. Катарина Манојловић Андрић, судија Врховног касационог суда  
Границе дозвољеног коментарисања судских поступака у медијима ........

255


Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 4/2019, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>