Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU - Broj 91/2020 - Sadržaj
S A D R Ž A J

       

I  KRIVIČNO PRAVO........

11

1. Prvostepeno krivično odeljenje........

11

1.1. Krivični zakonik........

11

Uslovni otpust........

11

Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti........

12

Ubistvo........

12

Teško ubistvo........

14

Ugrožavanje sigurnosti (Član 138. KZ) ........

15

Ugrožavanje sigurnosti (Član 138. stav 3. u vezi sa stavom 1.  KZ) ........

16

Silovanje u sticaju sa delom obljuba zloupotrebom položaja........

17

Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju........

18

Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela i predmeta srodnog prava........

19

Ucena........

20

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

(član 246. stav 1. KZ) ........

20

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga........

22

Omogućavanje uživanja opojnih droga........

22

Izazivanje panike i nereda........

23

Izazivanje opšte opasnosti........

24

Falsifikovanje isprave........

25

Nesavestan rad u službi........

25

Nesavestan rad u službi........

26

Pronevera........

27

Zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i saobraćajnih sredstava........

27

1.2. Zakonik o krivičnom postupku........

29

Pretpostavka nevinosti........

29

Ne bis in idem........

29

Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica........

31

Obustava postupka usled smrti okrivljenog........

31

Izuzeće - Razlozi za izuzeće........

31

Pretresanje - Predmeti i osnov pretresanja........

32

Pretpostavke za pretresanje........

33

Pretresanje stana i drugih prostorija........

34

Pretresanje stana i drugih prostorija........

35

Izveštaj sudiji za prethodni postupak........

35

Ukidanje jemstva........

36

Pritvor (član 211. st. 1. tač. 1. ZKP) ........

37

Pritvor (član 211. st. 1. tač. 3. ZKP) ........

37

Produženje pritvora okrivljenom usled opasnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti  krivično delo........

38

Troškovi krivičnog postupka........

39

Žalba protiv odluke o sporazumu........

40

Mere za održavanje reda........

41

Mere za održavanje reda........

42

Mere za održavanje reda........

43

Ispitivanje optužnice........

44

Ispitivanje optužnice........

44

Obustava krivičnog postupka........

46

Upoznavanje sa sadržinom  pismena  i snimaka........

47

Odnos presude i optužbe........

47

Odbijajuća presuda........

48

Sadržaj pismeno izrađene presude........

49

Razlozi za ponavljanje krivičnog postupka........

50

Razlozi za ponavljanje krivičnog postupka........

51

Zahtev za zaštitu zakonitosti  o dozvoljenosti podnošenja zahteva........

52

Ispitivanje optužnog akta........

53

Obustava primene mere bezbednosti........

53

Obustava primene mere bezbednosti........

54

Postupak za ostvarivanje prava osuđenog, postupak za puštanje

na uslovni otpust, odluka kojom se okončava ročište........

55

Odluka kojom se okončava ročište........

57

1.3. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima........

58

1.4. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija........

60

Aktivna legitimacija krivičnog suda u izvršnom postupku........

60

2. Drugostepeno krivično odeljenje........

62

2.1. Krivični zakonik........

62

Ugrožavanje sigurnosti (član 183. KZ) ........

62

Ugrožavanje sigurnosti (član 183. st. 1. KZ) ........

62

Narušavanje nepovredivosti stana........

63

Nasilje u porodici........

64

Sitna krađa........

66

Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela........

66

2.2. Zakonik o krivičnom postupku........

68

Pritvor nakon podizanja optužnice........

68

Isključenje javnosti........

68

Izostanak obrazloženja ili delimično obrazloženje presude........

69

II GRAĐANSKO PRAVO........

72

1.1. Građansko materijalno pravo........

72

Naknada materijalne štete u vidu izmakle koristi zbog propisanog diskriminatorskog uslova stipendiranja........

72

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode na

osnovu strane sudske odluke koja nije priznata u Republici Srbiji........

74

Režim svojine nepokretnosti po ugovoru o doživotnom izdržavanju

koji je zaključio jedan supružnik kao davalac izdržavanja........

77

Radnje zlostavljanja na radu........

78

Dejstvo sporazuma o deobi zajedničke  imovine........

81

Koncept marketinške kampanje kao predmet autorsko - pravne zaštite........

83

Odgovor na informaciju - neophodni  elementi........

85

Autorsko pravo – Povreda integriteta dela literarnog karaktera........

87

Svojina na nepokretnosti stečena u   izvršnom postupku........

90

Tužba za utvrđenje prava svojine tužioca-udruženja na posebnim fizičkim delovima zgrade i prava korišćenja na zemljištu- teret dokazivanja........

93

Neosnovano lišenje slobode – naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah kao poseban vid štete a ne kao deo jedinstvene štete zbog neosnovanog lišenja slobode........

97

Autentičnost priloga - član 51. Zakona o javnom informisanju i medijima........

99

Teret dokazivanja činjenice većeg udela u sticanju zajedničke imovine........

102

Objavljivanje odgovora na informaciju........

105

Odgovornost Republike Srbije za naknadu štete prouzrokovane vanrednim ukidanjem rešenja organa uprave........

107

Prava podobna da spreče izvršenje u parnici radi nedopustivosti izvršenja........

109

Paulijanska tužba – insolventnost dužnika........

112

Dejstva paulijanske tužbe u parnici radi utvrđenja nedopustivosti izvršenja........

114

Rok za zaštitu moralnih prava autora........

117

1.2. Građansko procesno pravo........

120

Obezbeđenje parničnih troškova (aktorska kaucija) - diplomatski

reciprocitet........

120

Nedozvoljenost tužbe za poništaj odluke o izboru i prijemu u radni

odnos po zakonu o zabrani diskriminacije........

122

Ovlašćenje suda da naloži Agenciji za privredne registre upis zabeležbe........

123

Sudske takse – naknadna uplata sudske takse........

125

Obaveza naknade troškova na ime nagrade sudskog prevodioca........

126

Privremena mera zabrane realizacije sredstava obezbeđenja u parničnom postupku po ugovoru o stambenom kreditu u švajcarskim francima

u situaciji kada je pokrenut izvršni postupak........

127

Stvarna nadležnost kod naknade štete u vezi sa objavljivanjem

informacije – pasivna legitimacija........

129

Sudski imunitet strane države........

130

Privremene mere predviđene Zakonom o zaštiti uzbunjivača........

133

Nadležnost u postupcima za naknadu štete zbog povrede prava

autora u sporu sa međunarodnim elementom........

135

Presuda bez održavanja rasprave........

136

Dosuđivanje zakonske zatezne kamate u kontekstu prekoračenja

tužbenog zahteva........

139

Stvarna nadležnost suda u sporovima povodom imenovanja

direktora javnog preduzeća........

141

Odbačaj tužbe – Apsolutna nenadležnost........

142

1.3. Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku........

144

Pravo na suđenje u razumnom roku kao jedan segment prava

na pravično suđenje........

144

DISKUSIJE


Dragana Marković

Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima........

149

Maša Denić

Pranje novca........

159

Barbara Kostić

Valutna klauzula kao nepravična ugovorna odredba u potrošačkom kreditu........

180

Tatjana Tešić

Stranka u postupku kao podnosilac zahteva za slobodan pristup informacijama

od javnog značaja - Privatni interes - opravdani interes........

196

Dragana Marčetić, Snežana Marjanović

Pravo na poštovanje časti i ugleda u konkurenciji sa pravom na slobodno izražavanje u medijskom pravu........

205

Vladimir Vrhovšek, Dino Bektašević

Isplata penzije na kućnu adresu........

222

Ivana Marković Radojević

Prekluzivni rok  za podnošenje tužbe za naknadu štete  iz čl. 118. stav 1.

Zakona o javnom informisanju i medijima........

227

Jelisaveta Pavlović Nikolić

Odbačaj tužbe zbog presuđene stvari nakon donošenja prvostepene presude........

234


Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, Broj 91/2020, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Idejno rešenje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 101/21 od 13. januara 2022. godine - presuda Višeg suda u Beogradu P4 173/17 od 1. februara 2021. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Dželetović Cucić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ustupanje imovinskih autorskih prava trećem licu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 1/23 od 30. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 252/17 od 14. septembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković Radojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zaštita oznake poznate javnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 40/23 od 16. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu p4 110/18 od 8. decembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković radojević, Sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU – Broj 13/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – I – Uvodna reč glavnog i odgovornog urednika biltena

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – III – Pravo na život i pogrešne presude

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – IV – Informacija u masmedijima i pravo na odgovor

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Dragica Popesku - sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU – Broj 94/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 94/2023, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU – Broj 1/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Kragujevcu, broj 1/2023, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>