Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU – broj 92/2021 – SadržajS A D R Ž A J


I KRIVIČNO PRAVO........

11

1. Prvostepena i drugostepena krivična odeljenja........

11

1.1. Krivični zakonik........

11

Kazna zatvora........

11

Uslovni otpust........

11

Izvršenje novčane kazne........

12

Opšta pravila o odmeravanju kazne........

14

Opšta pravila o odmeravanju kazne........

15

Višestruki povrat........

15

Uslovi za izricanje uslovne osude........

16

Rokovi za opozivanje uslovne osude........

17

Sudska rehabilitacija........

18

Tok i prekid zastarelosti krivičnog gonjenja........

18

Laka telesna povreda........

19

Uvreda........

20

Uvreda........

21

Uvreda........

21

Uvreda........

22

Polno uznemiravanje........

23

Posedovanje pornografskog materijala iskorišćavanjem maloletnog lica za pornografiju........

24

Posedovanje pornografskog materijala iskorišćavanjem maloletnog lica za pornografiju........

25

Nasilje u porodici........

25

Nasilje u porodici........

26

Uništenje ili oštećenje tuđe stvari........

27

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga........

28

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga........

28

Kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti........

30

Udruživanje radi vršenja krivičnih dela........

31

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija........

31

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija........

32

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija........

33

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija........

35

Zloupotreba službenog položaja........

36

1.2. Zakonik o krivičnom postupku ........

37

Ne bis in idem........

37

Ne bis in idem........

38

Dokazivanje........

39

Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica........

40

Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica........

41

Oslobođenje od dužnosti svedočenja........

42

Pravila o ispitivanju posebno osetljivog svedoka........

43

Dokazivanje ispravom........

44

Pribavljanje isprave........

46

Naredba o pretresanju........

47

Pretresanje........

49

Izveštaj sudiji za prethodni postupak........

50

Zabrana prilaženja, sastajanja i komunikacije sa određenim licem i posećivanje određenih mesta - Uslovi za određivanje........

51

Razlozi za određivanje pritvora........

52

Razlozi za određivanje pritvora........

53

Razlozi za određivanje pritvora........

55

Razlozi za određivanje pritvora........

55

Razlozi za određivanje pritvora........

56

Dostavljanje okrivljenom........

57

Dostavljanje okrivljenom........

58

Naknada troškova iz budžetskih sredstava i na teret drugih lica........

59

Naknada troškova iz budžetskih sredstava i na teret drugih lica........

60

Plaćanje nagrade i nužnih izdataka........

61

Plaćanje nagrade i nužnih izdataka........

62

Plaćanje nagrade i nužnih izdataka........

63

Dokazne radnje policije........

63

Početak pripremnog ročišta........

64

Suđenje u odsustvu........

65

Izjašnjavanje optuženog........

66

Izvođenje dokaza van glavnog pretresa........

68

Upoznavanje sa sadržinom zapisnika o iskazima........

69

Upoznavanje sa sadržinom zapisnika o iskazima........

70

Odnos presude i optužbe........

71

Odnos presude i optužbe........

71

Oslobađajuća presuda........

72

Osuđujuća presuda........

73

Lica ovlašćena za izjavljivanje žalbe........

74

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka........

75

Bitne povrede odredaba krivičnog postupka........

75

Granica ispitivanja prvostepene presude - Obim ispitivanja........

76

Zabrana preinačenja na štetu optuženog........

77

Zabrana preinačenja na štetu optuženog........

78

Privilegija združivanja........

79

Odlučivanje o žalbi........

80

O dozvoljenosti ponavljanja krivičnog postupka........

81

Razlozi za ponavljanje krivičnog postupka........

82

Postupak za puštanje na uslovni otpust........

84

1.3. Sporedno krivično zakonodavstvo........

85

1.3.1. Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica........

85

Ocena i sukob nadležnosti........

85

Izbor vaspitne mere........

86

1.3.2. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima........

88

Presuda o priznanju strane krivične presude........

88

1.3.3. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici........

91

Sprečavanje nasilja u porodici, neposredna opasnost od nasilja u porodici, nasilje u porodici........

91

1.3.4. Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela........

92

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela........

92

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela........

92II USTAVNO PRAVO........

94

1. Odluka Ustavnog suda Srbije........

94

2. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije........

96

2.1. Krivični zakonik........

96

Pronevera u obavljanju privredne delatnosti........

96

2.2. Zakonik o krivičnom postupku........

97

Slučajni nalazi........

97

Slučajni nalazi........

97

Razlozi za određivanje pritvora........

98

2.3. Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije........

99

Nadležni organi za suzbijanje korupcije........

99

2.4. Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela........

101III GRAĐANSKO PRAVO........

103

3.1. Građansko materijalno pravo........

103

Sudske odluke nisu akti diskriminacije........

103

Obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju........

105

Diskriminacija u vidu zloupotrebe prava poslodavca usled proglašenje zaposlenog tehnološkim viškom........

108

Originalnost autorskog dela - teret dokazivanja........

110

Patent nije autorsko delo........

112

Pravo na isporuku (legat) i ništavost odredbe pismenog zaveštanja pred svedocima - tumačenje prave namere zaveštaoca........

114

Režim imovine supružnika – prihodi od dobiti u privrednom društvu........

117

Trejler kao autorsko delo uživa autorskopravnu zaštitu........

119

Posebne mere (pravni propisi, aktivnosti, kriterijumi i praksa) kod primene zakona o ravnopravnosti polova ne smatraju se diskriminatorskim postupanjem........

121

Šteta kao isključiva posledica radnje tužioca kao oštećenika........

123

Usmeno zaveštanje - uslovi........

126

Ništava založna izjava........

128

Menica popunjena u skladu sa meničnim ovlašćenjem izdavaoca menice........

130

Kontinuitet (povezanost) radnje mobinga sa štetnim radnjama poslodavca koje su se desile pre stupanja na snagu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i uzročno-posledična veza ("Sl. glasnik RS", br. 36/10) ........

132

Odgovornost države za rad upravnog organa - uslovi........

135

Naknada nematerijalne štete pravnim licima zbog povrede poslovnog ugleda ne uživa sudsku zaštitu........

137

Zlostavljanje na radu – teret dokazivanja........

138

Zatezna kamata........

140

Sticanje državine na zaostavštini od strane naslednika........

141

3.2. Građansko procesno pravo........

144

Neuredna tužba za iseljenje i predaju nepokretnosti........

144

Pravo umešača na troškove parničnog postupka........

146

Sadržina predloga za ponavljanje postupka........

147

Apsolutna nenadležnost suda u postupku za ocenu zakonitosti odredaba kolektivnog ugovora........

148

Ovlašćenje suda u postupku priznanja strane sudske odluke........

150

Rok kao bitan element sporazuma o naknadi za eksproprisanu nepokretnost........

151

Nedozvoljenost revizije protiv rešenja drugostepenog suda kojim se odlučuje o privremenoj meri........

154

Apsolutna nenadležnost suda - nadležnost za priznanje i zaštitu prava na invalidsku penziju i naknadu za telesno obeštećenje........

155

Razumljivost i potpunost tužbe i u slučaju potrebe za pružanjem dodatnih objašnjenja........

156

Tro­ško­vi sud­skog vešta­ka........

158

Stvar­na nad­le­žnost – Odre­đi­va­nje nakna­de za eks­pro­pri­sa­nu nepo­kret­nost........

161

Privremena mera i eventualni tužbeni zahtev........

163

Ocena blagovremenosti tužbe prema odredbi čl. 20. Zakona o udruženjima i postupanje suda u smislu odredbe čl. 294. stav 2. ZPP-A........

166

Nepostupanje po nalogu suda........

167

Nadležnost suda za utvrđenje ništavosti i poništaj sporazuma o naknadi za eksproprisanu nepokretnost........

169

Smetnja za priznanje strane sudske odluke – povreda načela kontradiktornosti i prava deteta kao element javnog poretka........

170

Profesor kao šef katedre nije odgovorno lice u smislu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, a u tom slučaju podnošenje zahteva za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja ima značaj procesne pretpostavke za podnošenje tužbe........

174

Lišenje poslovne sposobnosti........

177

Odbacivanje nerazumljive tužbe........

178

Prigovor savesti pripadnika verske zajednice........

180

Pravni interes........

182

Odbačaj tužbe kao neblagovremene........

182

Akcesorna priroda privremene mere........

183

Uslovi za određivanje privremene mere i sadržina tužbenog zahteva........

185DISKUSIJE


Sne­ža­na Niko­lić Garo­tić
Ustavna žalba i trgovina ljudima........

189

Sve­tla­na Kova­če­vić
Odgovorno lice i preduzetnik........

198

Kata­ri­na Rada­no­vić
Upravnici zgrada i krivična dela iz nadležnosti POSK........

202

Maša Denić
Razlika između disciplinske i kaznene odgovornosti policijskih službenika........

206

Sne­ža­na Niko­lić Garo­tić, Alek­san­dar Đor­đe­vić
Primena pritvora i mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka........

216

Sne­ža­na Mar­ja­no­vić, Dra­ga­na Mar­če­tić
Suđenje na daljinu u građanskoj materiji........

225

Vla­di­mir Vrhov­šek, Di­no Bek­ta­še­vić
Dugujem ti štetu........

241

Milan Sti­je­po­vić
Obračunska vrednost zaostavštine kao osnovica za izračunavanje nužnog dela........

262

Ana Drlja­ča, Dani­ca Boro­je­vić
Sporna pravna pitanja i trenutak od kojeg teče zakonska zatezna kamata........

274Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, Broj 92/2021, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Idejno rešenje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 101/21 od 13. januara 2022. godine - presuda Višeg suda u Beogradu P4 173/17 od 1. februara 2021. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Dželetović Cucić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ustupanje imovinskih autorskih prava trećem licu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 1/23 od 30. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 252/17 od 14. septembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković Radojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zaštita oznake poznate javnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 40/23 od 16. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu p4 110/18 od 8. decembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković radojević, Sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU – Broj 13/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – I – Uvodna reč glavnog i odgovornog urednika biltena

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – III – Pravo na život i pogrešne presude

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – IV – Informacija u masmedijima i pravo na odgovor

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Dragica Popesku - sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU – Broj 94/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 94/2023, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU – Broj 1/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Kragujevcu, broj 1/2023, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>