Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU, Broj 93/2022 - SadržajS A D R Ž A J


I  KRIVIČNO PRAVO........

11

       1. PRVOSTEPENA I DRUGOSTEPENA KRIVIČNA ODELJENJA........

11

               1.1. Krivični zakonik........

11

                       Izvršenje novčane kazne........

11

                       Olakšavajuće okolnosti........

11

                       Višestruki povrat........

12

                       Višestruki povrat........

13

                       Višestruki povrat........

15

                       Granice ublažavanja kazne........

16

                       Oduzimanje imovinske koristi........

17

                       Zastarelost izvršenja kazne........

18

                       Tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne i mere bezbednosti........

19

                       Teško ubistvo........

19

                       Ubistvo na mah........

21

                       Laka telesna povreda........

22

                       Uvreda........

22

                       Nasilje u porodici........

23

                       Nedavanje izdržavanja........

24

                       Krađa........

25

                       Uništenje i oštećenje tuđe stvari........

26

                       Protivpravno zauzimanje zemljišta........

26

                       Zloupotreba položaja odgovornog lica........

28

                       Pranje novca........

29

                       Zloupotreba položaja odgovornog lica........

30

                       Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga........

31

                       Nadripisarstvo........

31

                       Povreda groba........

32

       2. ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU........

33

               Jezik i pismo u postupku........

33

               Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica........

33

               Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica........

34

               Sudije........

36

               Rešavanje sukoba nadležnosti........

36

               Razlozi za izuzeće........

38

               Razlozi za izuzeće........

38

               Dužnosti okrivljenog........

39

               Oslobađanje od dužnosti svedočenja........

41

               Nedostaci u nalazu i mišljenju veštaka........

41

               Naredba o pretresanju........

42

               Pretpostavke za pretresanje........

43

               Pretpostavke za pretresanje........

45

               Pretresanje stana i drugih prostorija........

45

               Pretresanje stana i drugih prostorija........

46

               Zabrana prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem i posećivanja određenih mesta - Uslovi za određivanje........

46

               Zabrana napuštanja boravišta........

48

               Jemstvo........

49

               Razlozi za određivanje pritvora........

49

               Razlozi za određivanje pritvora........

50

               Razlozi za određivanje pritvora........

50

               Pritvor........

51

               Razlozi za određivanje pritvora........

52

               Izdvajanje zapisnika i obaveštenja........

53

               Dostavljanje okrivljenom........

54

               Dostavljanje okrivljenom........

54

               Pojam i vrste troškova........

55

               Odlučivanje o troškovima postupka........

57

               Ovlašćenja policije........

58

               Ispitivanje optužnice........

58

               Ispitivanje optužnice........

59

               Suđenje u odsustvu........

60

               Odnos presude i optužbe........

61

               Odnos presude i optužbe........

62

               Odbijajuća presuda........

63

               Sadržaj pismeno izrađene presude........

64

               Izostanak obrazloženja ili delimično obrazloženje presude........

64

               Zabrana preinačenja na štetu optuženog........

66

               Zabrana preinačenja na štetu optuženog (Reformatio in peius) ........

66

               Obavezno izuzeće sudije........

67

               Postupak za opozivanje uslovne osude - Odbijanje zahteva........

69

       3. SPOREDNO KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO........

70

               Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica........

70

               Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera - Samovoljno napuštanje prostorija........

71

               Zakon o sprečavanju - Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava........

72

               Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala - Nadležnost i organizacija sudova........

73

               Merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku........

73

       PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA........

75

               Predmet Stamenković protiv Srbije........

75

       2. POSEBNO ODELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE........

79

               2.1. Krivični zakonik........

79

                       Pronevera u obavljanju privredne delatnosti........

79

                       Nedozvoljena trgovina........

79

                       Pranje novca........

80

                       Pranje novca........

81

                       Zloupotreba službenog položaja........

83

               2.2. Zakonik o krivičnom postupku........

84

                       Svedok........

84

                       Slučajni nalaz........

86

                       Granice ispitivanja prvostepene presude........

86

                       Granice ispitivanja prvostepene presude - Obim ispitivanja........

86

                       Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ........

87

                       Trajno oduzimanje imovine presudom na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela........

88

                       Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela - Odgovornost pravnog lica za krivično delo........

89

II GRAĐANSKO PRAVO........

91

       1.1. Građansko materijalno pravo........

91

               Akti diskriminacije poslodavca........

91

               Aktivna legitimacija - pravo drugih lica na rehabilitaciono obeštećenje........

94

               Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje vezani za obavljanje samostalne delatnosti ........

96

               Zaštita prava paterniteta, prava na naznačenje imena autora, prava objavljivanja, prava na zaštitu integriteta dela, prava na umnožavanje, prava na stavljanje primeraka dela u promet, prava izvođenja i prava emitovanja........

98

               Zlostavljanje na radu - strateški mobing, mobing praznog stola, namera zlostavljanja, pojedinačni akti poslodavca kao radnje mobinga, odnos mobinga i diskriminacije........

99

               Idejno rešenje kroz skice, crteže ili vizuelni prikaz i njena materijalizacija (arhitektura - dekoracija enterijera) ........

104

               Komentarisanje na zvaničnom nalogu medija na društvenim mrežama i odricanje od privatnosti ........

107

               Povreda autorskog prava - saopštavanje autorskog dela - fotografije, u nepotpunoj formi ........

108

               Ništavost ugovora o kupoprodaji i konvalidacija........

110

               Objektivna prepoznatljivost i leziona podobnost objavljenih informacija........

112

               Odluke donete u postupku eksproprijacije kao akt diskriminacije........

113

               Opoziv ugovora o poklonu zbog grube neblagodarnosti poklonoprimca i osiromašenja poklonodavca (paragraf 567. Srpskog građanskog zakonika) ........

116

               Originalnost autorskog dela kao činjenično pitanje........

119

               Pobude za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju........

120

               Povreda moralnog autorskog prava na zaštitu integriteta književnog dela........

124

               Povreda prava na zapis lika i prava na privatnost ........

129

               Polje slobodne procene zakonodavca, pozitivna diskriminacija i test diskriminacije........

130

               Pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje ništavosti ugovora........

132

               Pravo novinara na prenošenje izjave učesnika intervjua........

134

               Punovažnost odluka i ugovora o raspolaganju zajedničkim prostorijama i delovima zgrade za kolektivno stanovanje........

135

               Seksualno uznemiravanje u smislu zakona o radu........

138

               Uvećanje vrednosti posebne imovine supružnika-adaptacija, dogradnja ili rekonstrukcija nepokretnosti........

141

               Ugovor o doživotnom izdržavanju - način ispunjenja obaveze i raskid ugovora........

143

               Ugovor o kreditu i ugovor o pristupanju kao nelični ugovori........

147

               Uslovi za sticanje statusa pronalazača........

148

               Utvrđenje ništavosti - ocena pravnog interesa........

149

               Forma ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u izgradnji........

152

               Forma ugovora o suinvestiranju (ugovor o građenju) ........

154

               Cilj sprovođenja postupka eksproprijacije........

154

               Nezakonito prekogranično odvođenje ili zadržavanje dece........

156

       2.2. Građansko procesno pravo........

160

               Aktorska kaucija u slučaju postojanja uzajamnosti - reciprociteta u građanskopravnoj materiji (čl.83. i 85. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja) ........

160

               Apsolutna nenadležnost suda........

162

               Određivanje vrednosti predmeta spora i nadležnost suda kada su u pitanju "druga stvarna prava na nepokretnostima"........

163

               Zabrana dvostrukog ukidanja prvostepene odluke od strane drugostepenog suca........

166

               Utvrđenje ništavosti i zainteresovana lica u smislu odredbe člana 109. Stav 1.ZOO ........

167

               Isključiva nadležnost domaćeg suda i priznanje strane sudske odluke........

169

               Nadležnost suda za postupanje po tužbi za vraćanje tačno određenih pokretnih stvari koje su predmet zahteva za restituciju........

171

               Odlučivanje o prigovoru presuđene stvari (res iudicata) ........

173

               Osnovni i eventualni tužbeni zahtev i posledice ništavosti kod obostrane nesavesnosti........

174

               Poništaj pravnosnažne sudske odluke ne može se tražiti u parnici za zaštitu od diskriminacije........

175

               Pravni interes za podnošenje žalbe kod supsidijarnog suparničarstva........

177

               Saslušanje svedoka u parničnom postupku........

179

               Svrha ročišta iz člana 294. stav 2. ZPP........

180

               Mestom nastanka štete kod vanugovorne odgovornosti nastale povredom autorskog prava u virtuelnom okruženju kada tužilac ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, a tuženi ima sedište van teritorije Republike Srbije smatra se ne samo mesto gde je štetna radnja preduzeta već i mesto gde su posledice štetne radnje nastupile........

181

               Subjektivni rok za podnošenje tužbe za utvrđenje ništavosti
opšteg akta udruženja........

183

               Tehnički uslovi za prijem elektronskog dokumenta ........

185

               Urednost tužbe za zabranu ponovnog objavljivanja informacija........

187

               Zajedničari........

188

               Naknada troškova kod zahteva za naknadu nematerijalne štete........

190

               Aktivna legitimacija za podnošenje predloga za ponavljanje postupka........

191

               Javni beležnik i troškovi postupka........

192

               Nema retroaktivne primene zakona........

194

               Primena člana 512. Zakonika o krivičnom postupku ........

197

               Privremena mera u ostavinskom postupku........

200

               Značaj vansudskog poravnanja na troškove parničnog postupka........

201

               Zastoj postupka........

203

               Vezanost rešenjima predsednika sudova kojima je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku pri odlučivanju o pravičnom zadovoljenju........

204

               Nadležnost sudova za sporove sa međunarodnim elementom........

205

               Prigovor........

208

               Nadležnost sudova-nadležnost osnovnog suda........

209

               Izvršni postupak - prinudna naplata zakonske zatezne kamate, u smislu odredbe čl.47a ZIO ........

210

               Pokretanje i vođenje izvršnog postupka i postupka obezbeđenja........

212

               Vraćanje u pređašnje stanje........

214

               Javnobeležničke isprave koje imaju snagu izvršne isprave........

215

               Odbačaj žalbe........

217

               Predlog za protivizvršenje........

218

               Određivanje i naplata zakonske zatezne kamate na iznos glavnog duga po izvršnoj ispravi ........

219

               Urednost predloga za izvršenje........

220

               Rešenje o izvršenju kao izvršna isprava........

221

               Litspendencija i međunarodna litispendencija ........

223

               Građansko procesno pravo - vraćanje u pređašnje stanje povodom odbacivanja podneska u kome nije sadržan zahtev o kome bi sud morao odlučiti, niti je rok prekluzivne prirode ........

226

DISKUSIJE        

229

       Barbara Kostić


               Prevara ćutanjem u srpskom građanskom pravu........

231

       Ljudmila Miljković, Danica Radivojević


               Kriminalna aktivnost kao obeležje bića krivičnog dela pranje novca........

249

       Milan Stijepović


               Medijsko pravo - Dužnost novinarske pažnje i leziona sposobnost informacije........

268Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, Broj 93/2022, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Idejno rešenje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 101/21 od 13. januara 2022. godine - presuda Višeg suda u Beogradu P4 173/17 od 1. februara 2021. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Dželetović Cucić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ustupanje imovinskih autorskih prava trećem licu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 1/23 od 30. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 252/17 od 14. septembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković Radojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zaštita oznake poznate javnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 40/23 od 16. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu p4 110/18 od 8. decembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković radojević, Sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU – Broj 13/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – I – Uvodna reč glavnog i odgovornog urednika biltena

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – III – Pravo na život i pogrešne presude

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – IV – Informacija u masmedijima i pravo na odgovor

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Dragica Popesku - sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU – Broj 94/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 94/2023, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU – Broj 1/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Kragujevcu, broj 1/2023, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>