Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


PREKRŠAJNA SEKCIJA - Referat Prekršajnog suda u Bečeju - IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE I DRUGIH NOVČANIH IZNOSA SA OSVRTOM NA PRINUDNU NAPLATU NA POKRETNIM I NEPOKRETNIM STVARIMA KAŽNJENOG LICA
IZ­VR­ŠE­NJE NOV­ČA­NE KA­ZNE I DRU­GIH NOV­ČA­NIH IZ­NO­SA

SA OSVR­TOM NA PRI­NUD­NU NA­PLA­TU NA PO­KRET­NIM I NE­PO­KRET­NIM STVA­RI­MA KA­ŽNJE­NOG LI­CA


1. Uvod


Za­kon o pre­kr­ša­ji­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS'' 65/13) je ce­lo­kup­no iz­vr­še­nje nov­ča­nih ka­zni i osta­lih nov­ča­nih iz­no­sa sta­vio u nad­le­žnost pre­kr­šaj­nih su­do­va, što pred­sta­vlja jed­nu od bit­nih no­vi­na u ovom za­ko­nu. Ka­ko je iz­vr­še­nje od­lu­ka kru­na ce­lo­kup­nog pre­kr­šaj­nog po­stup­ka, ovaj rad se ba­vi pri­nud­nim iz­vr­še­njem ka­zni, tro­ško­va po­stup­ka i dru­gih do­su­đe­nih nov­ča­nih iz­no­sa, kao i pra­vi­li­ma za od­re­đi­va­nje i spro­vo­đe­nje iz­vr­še­nja, pro­ce­snim po­lo­ža­jem uče­sni­ka u po­stup­ku, kao i dej­stvi­ma iz­vr­šne is­pra­ve i po­je­di­nih rad­nji u po­stup­ku, sa osvr­tom na pri­nud­nu na­pla­tu na po­kret­nim i ne­po­kret­nim stva­ri­ma ka­žnje­nog li­ca

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - broj 8/2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 8/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU, Broj 88/2017, Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 88/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - broj 7/2016 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 7/2016, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - Broj 5-2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 5-2017, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - Uvodna reč

(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 5-2017, Intermex, Beograd)


DISKUSIJE - Arbitraža, medijacija i mirno rešavanje radnih sporova

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 88/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Maja Krivokapić, arbitar/miritelj i samostalni savetnik u Višem sudu u Beogradu


DISKUSIJE - Delimična ništavost prema pravilima srpskog prava

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 88/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Branka Jevđić, samostalni savetnik u Višem sudu u Beogradu


DISKUSIJE - Nacrt Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku - pogled iz prakse

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 88/2017, Intermex, Beograd) - Autori teksta: Savo Đurđić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, Vera Sofrenović, sudija Višeg suda u Beogradu i Ljubinka Marković, savetnik za pitanja maloletničke delikvencije


DISKUSIJE - Odgovornost grada Beograda i predškolskih ustanova za naknadu štete zbog više naplaćenog iznosa na ime boravka dece u predškolskim ustanovama

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 88/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Uroš Popović, Viši sudijski saradnik Višeg suda u Beogradu


Prikaži sve >>