Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


REGISTRI - Zakonski registar - Građansko pravo
ZAKONSKI REGISTAR

(Broj iza crtice nakon navođenja člana pravnog propisa označava

broj sentence u ovom biltenu)GRAĐANSKO PRAVO


Ustav Republike Srbije
("Službeni glasnik RS", br. 98/2006)


- član 10 - 1

- član 60 stav 4 - 52

Haška konvencija o građanskopravnim
aspektima međunarodne otmice dece od 1980. godine ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori" br. 7/91)


- član 12 - 51

- član 13 - 51


Zakon o parničnom postupku
("Službeni glasnik RS" br. 125/04 i 111/09)


- član 148 - 4

- član 361 st. 1 - 14

- član 361 stav 2 tačka 12 - 50

- član 368 st. 2 - 14


Zakon o parničnom postupku
("Službeni glasnik RS" br. 72/11, 49/13, 74/13, 55/14)


- član 6 - 1

- član 12 - 2

- član 43 - 3

- član 81 stav 2 - 12

- član 95 - 1

- član 96 - 1

- član 98 stav 3 - 12

- član 101 tačka 5 - 20

- član 153 stav 1 i 2 - 54

- član 163 stav 1 - 5, 6

- član 194 stav 1 - 7

- član 199 - 9

- član 210 - 8

- član 211 - 8, 23

- član 215 - 9

- član 216 - 9

- član 222 - 2, 8

- član 223 - 2

- član 225 - 8

- član 231 - 10

- član 294 - 12, 17

- član 297 - 13

- član 298 - 13

- član 356 stav 1 - 6

- član 350 - 13

- član 362 - 15

- član 374 - 2, 13

- član 387 stav 1 - 16

- član 391 - 13

- član 398 - 17

- član 450 stav 1 - 43

- član 451 - 44

- član 472 - 13


Zakon o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik SRS" br. 25/82, 48/88; "Službeni glasnik RS" br. 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14, 6/15 i 106/15)


- član 30 - 54

- član 35 stav 2 - 45

- član 38 stav 1 i 2 - 45

- član 87 - 46, 47

- član 117 - 47

- član 122 - 47

- član 150 - 48


Porodični zakon ("Službeni glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 i 6/2015)

- član 40 - 49

- član 41 - 49


Zakon o nasleđivanju ("Službeni glasnik RS" br. 46/95, 101/03, 6/15)


- član 225 stav 1 - 46


Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 57/89; "Službeni list SRJ" br. 31/93)


- član 47 - 28

- član 103 - 28

- član 105 - 28

- član 125 - 29

- član 132 - 29

- član 142 - 30

- član 173 - 31

- član 174 - 31

- član 176 - 31

- član 185 - 32

- član 200 - 33

- član 204 stav 1 - 34

- član 210 - 35

- član 270 - 36

- član 271 - 36

- član 277 - 11, 37, 38

- član 279 stav 2 - 11

- član 371 - 38

- član 378 - 36

- član 616 - 39

- član 617 - 39

- član 897 - 40

- član 929 - 40


Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS" br. 31/11, 99/11, 109/13, 139/14)


- član 3 stav 1 - 19

- član 8 - 44

- član 12 - 44

- član 15 - 44

- član 34 - 27

- član 50 - 22, 23

- član 293 - 24


Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS" br. 106/15)

- član 7 - 3

- član 30 - 20

- član 47 - 21

- član 59 - 20

- član 296 - 25


Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80 i 36/90 "Službeni list SRJ", br. 29/96)


- član 70 - 43

- član 75 - 43

- član 77 - 43

- član 79 - 42


Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)


- član 12 stav 1 - 52


Zakon o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011, 101/2013, 106/2015 i 13/2016


- član 22 stav 3 - 52


Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma ("Službeni glasnik RS" broj 45/91 i 30/2010)


- član 13 - 1


Zakon o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS" br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02, 29/04, 65/05, 116/08, 31/09, 101/11, 93/12, 93/14, 106/15)


- član 2 stav 1 i 2 - 18


Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Službeni glasnik RS", br. 40/2015)


- član 17 - 53

- član 18 - 53

- član 19 - 53

Zakonik o krivičnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14)

- član 276 - 19

- član 277 - 19

- član 261 - 41

- član 262 - 41


Krivični zakonik ( "Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)


- član 65 - 21

- član 69 - 21

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS broj 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 55/2014.)


- član 7 - 40


Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (Službeni glasnik RS broj 51/2009, 78/2011, 101/2011 i 7/2013).


- član 3 - 40


Pravilnik o tarifi i nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja ("Službeni glasnik RS", br. 50/2012 i 4/2016)


- član 5 st. 1 - 26


Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada" br. 4/2010, 5/2010, 19/2010,50/2010)


- član 16 - 36

- član 17 - 36

- član 22 - 36

Odluka o uređenju Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 9/2013, 26/2013, 69/2013, 13/2014, 17/2014, 28/2014 i 33/2015)

- član 107 - 31


Odluka o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina ("Službeni list grada Novog Sada" br. 69/2013, 13/2014, 28/2014, 63/2014)


- član 17 - 43

- član 18 - 43
(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 7/2016, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Diskriminacija – Organizovanje polaganja prijemnog ispita na mađarskom jeziku – Diskriminatorsko postupanje prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine – Usvajanje tužbenog zahteva u delu i preinačavanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 207/18 od 22.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Novom Sadu P. 371/17 od 20.10.2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Julijana Budinčević)


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Vanugovorna odgovornost – Odgovornost po osnovu krivice – Odgovornost države (član 172. stav 1. ZOO) – Nema odgovornosti države za deliktne radnje pojedinaca u društvu – Ishod krivične istrage (sam po sebi) i (ne)mogućnost kvalifikovanja rada državnog organa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 2391/18 od 14.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Staroj Pazovi P. 774/16 od 5.4.2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Dušica Salić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – UGOVOR O KREDITU – Dvostrani ugovori – Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i odredbom o promenljivoj kamatnoj stopi, sa založnim pravom-hipotekom kao obezbeđenjem potraživanja – Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti (član 133. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 343/18 od 01.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu P. 2307/2017 od 25. oktobra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bajić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – UGOVOR O KUPOPRODAJI – Konvalidacija ugovora – Isplata kupoprodajne cene (po neoverenom ugovoru o kupoprodaji motornog vozila) u celosti (i pred svedocima) i predaja vozila u državinu kupcu (sa saobraćajnom dozvolom i ključevima) – Ugovor izvršen u celini, ali ne ispunjava uslove propisane za registraciju vozila – Sticanje svojine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1749/18 od 28.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Loznici 7 P. 1359/16 od 20. februara 2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Radoslava Mađarov)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično preinačavanje rešenja o troškovima (sadržano u presudi) i odbijanje zahteva tužioca za isplatu zatezne kamate (na dosuđenu naknadu troškova postupka)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 316/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 266/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Mira Tubin Čanak)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično usvajanje žalbe tuženog i preinačavanje presude u delu dosuđene zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 318/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 146/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavapo sudija Borivoje Gajić)


Prikaži sve >>